Szkoła doktorska

Sprawozdania roczne

W związku § 3 ust. 10 Zarządzenia nr 27/2020/2021 Rektora UKW z dnia 24 listopada br. w sprawie zasad składania oświadczeń o reprezentowanych dziedzinach i dyscyplinach, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową i oświadczeń upoważniających do wykazania osiągnięć na potrzeby ewaluacji doktorant szkoły doktorskiej składa do 15 grudnia sprawozdanie z osiągnięć w danej dyscyplinie obejmujące listę osiągnięć datowanych w danym roku kalendarzowym.

Sprawozdanie potwierdza przekazanie wszystkich danych określonych w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz wypełnienie obowiązków określonych w Zarządzeniu Rektora w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich i doktorantów.

https://biblioteka.ukw.edu.pl/zglaszanie-dorobku-naukowego

Doktorant szkoły doktorskiej składa sprawozdanie do Biura ds. Stopni do 15 grudnia każdego roku.