Szkoła doktorska

Przebieg rekrutacji krok po kroku

Rekrutacja do szkoły doktorskiej prowadzona jest etapowo:

 1. Kandydat zapoznaje się z obowiązującą Uchwałą Rekrutacyjną oraz Kryteriami rekrutacyjnymi: dla kandydatów do szkoły doktorskiej z dziedziny: nauk inżynieryjno-technicznych; nauk ścisłych i przyrodniczych; nauk społecznych oraz nauk humanistycznych lub dla kandydatów do szkoły doktorskiej z dziedziny sztuki.
 2. Kandydat przed rekrutacją znajduje sobie potencjalnego promotora w dyscyplinie, w której zamierza się doktoryzować. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie pisemnej rekomendacji przyszłego promotora na podjęcie się opieki naukowej nad przyszłym doktorantem, wybranego z listy promotorów. W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z listą promotorów oraz listą proponowanych tematów badawczych.
 3. Kandydat rejestruje swoje konto w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym UKW i aplikuje do szkoły na  wybraną przez siebie dyscyplinę zgodnie z uruchomionymi w danym roku naborami. Następnie ma możliwość dołączenia skanów dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. Rejestracja kandydatów w systemie IRK trwa od 16 do 31 sierpnia br. Regulamin Internetowej Rejestracji Kandydatów
 4. Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł, na numer konta bankowego znajdującego się w koncie kandydata w dziale: "Płatności". Opłatę rekrutacyjną należy wnieść do 31 sierpnia br. Potwierdzenie dokonania opłaty należy złożyć wraz z całą dokumentacją.
 5. Kandydat składa dokumenty do szkoły doktorskiej w dniach od 23-31 sierpnia br.  Aby zostać przyjętym do szkoły  wymagane jest terminowe złożenie oryginałów dokumentów.
  W przypadku osób przebywających poza granicami Polski skany dokumentów załącza się do swojej aplikacji w systemie rekrutacyjnym, a następnie - po przyjeździe do Polski - składa w oryginale.
 6. W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego Komisje Rekrutacyjne powołane do przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2021 roku oceniają pod względem formalnym kompletność i zgodność  dokumenty złożonych przez kandydatów oraz  przyznają punkty zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku do uchwały rekrutacyjnej.
 7. Ocenę formalną oraz analizę dokumentów złożonych przez kandydata komisja dokonuje w terminach określonych w harmonogramach posiedzeń komisji rekrutacyjnych każdej z dyscyplin.
 8. Kandydaci, którzy spełnili kryteria formalne przechodzą do etapu drugiego. Podczas drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, komisje rekrutacyjne oceniają potencjał naukowy lub artystyczny kandydata. Miejsce i dokładny termin przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych wskazuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej w harmonogramie.
 9. Na zakończenie tworzona jest lista rankingowa, uwzględniająca wszystkich kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji. O kolejności umieszczenia nazwisk kandydatów na liście rankingowej decyduje liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna ogłasza na stronie internetowej UKW (wyłącznie lista kandydatów zakwalifikowanych).
 10. Kandydaci nieprzyjęci otrzymują indywidualne decyzje. Kandydaci przyjęci uzyskują wpis na listę doktorantów i status  doktoranta z chwilą immatrykulacji.