Szkoła doktorska

Procedura nadawania stopnia doktora doktoranta Szkoły Doktorskiej UKW

Etapy postępowania o nadanie stopnia doktora doktoranta szkoły doktorskiej:

   1. Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów kierowany do dyrektora szkoły doktorskiej w terminie miesiąca od rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej. W przypadku przygotowywania rozprawy doktorskiej o charakterze interdyscyplinarnym osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może złożyć wniosek o powołanie drugiego promotora reprezentującego inną dyscyplinę niż wcześniej powołany promotor. Wniosek taki wymaga opinii ze strony wcześniej powołanego promotora.  Wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego może być złożony przez kandydata lub promotora. Wniosek złożony przez kandydata wymaga opinii ze strony promotora. (wzory w załączeniu)
   2. Rozprawę doktorską składa się wraz z wnioskiem o nadanie stopnia doktora (wzór w załączeniu)
   3. Dokumenty potrzebne do złożenia rozprawy doktorskiej:
   • wniosek o nadanie stopnia doktora (wzór w załączeniu),
   • rozprawa doktroska (1 egz. oprawiony wydruk dwustronny, 1 egz. oprawiony wydruk jednostronny dla Biblioteki UKW, 3 egz. dla recenzentów),
   • streszczenie rozprawy w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej (2500-5000 znaków ze spacjami) oraz streszczenie w języku angielskim w wersji papierowej i elektronicznej (2500-5000 znaków ze spacjami); streszczenia w języku polskim i angielskim powinny być tożsame w zakresie treści,
   • pozytywną opinię promotora lub promotorów,
   • metryczkę (wzór metryczki określa zarządzenie rektora) zawierającą słowa kluczowe i dane Polskiej Klasyfikacji Tematycznej,
   • oświadczenie, że rozprawa doktorska nie była wcześniej podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora,
   • oświadczenie autora rozprawy doktorskiej dotyczące udostępnienia rozprawy doktorskiej w BIP uczelni, w systemie POL-on oraz w repozytorium uczelni.
   1. Rozprawę doktorską należy złożyć w wersji papierowej (1 egz. oprawiony wydruk dwustronny, 1 egz. oprawiony wydruk jednostronny dla Biblioteki UKW, 3 egz. dla recenzentów) oraz w wersji elektronicznej.
   2. Jeśli rozprawa doktorska jest pracą pisemną opublikowaną w całości lub części, w stosunku do których istnieje ograniczenie dotyczące publicznego udostępniania, kandydat dołącza do wniosku wersję elektroniczną rozprawy możliwą do upublicznienia w BIP (tożsamą co do treści z rozprawą doktorską) lub zgodę wydawcy na upublicznienie opublikowanych treści rozprawy doktorskiej. Wersja elektroniczna rozprawy zawiera szczegółowe informacje, gdzie dostępna jest ostateczna opublikowana wersja całości lub części rozprawy doktorskiej.