Szkoła doktorska

Ocena śródokresowa

Zasady przeprowadzania oceny śródokresowej reguluje REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ
UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO w § 8

1. Ocena śródokresowa realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta następuje
w terminie do 30 dni od ukończenia 4 semestru kształcenia w szkole doktorskiej.

2. Dokładny termin i miejsce oceny śródokresowej określa dyrektor szkoły doktorskiej nie
później niż 14 dni przed planowanym terminem oceny w porozumieniu z członkami
komisji przeprowadzającej ocenę.

3. Dla każdej z dyscypliny naukowej oraz artystycznej, w ramach której kształci się
doktorantów, powoływana jest oddzielna komisja.

4. Skład komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej, w tym przewodniczącego
komisji, wyznacza dyrektor szkoły doktorskiej. Komisja powoływana jest do
przeprowadzenia oceny śródokresowej na dany rok akademicki.

5. Komisja przeprowadzająca ocenę śródokresową składa się z trzech osób:
a) jednej osoby (w roli członka) posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska,
zatrudnionej poza podmiotem doktoryzującym, zarekomendowanej przez
odpowiednią radę dziedziny,
b) dwóch osób (w roli przewodniczącego oraz członka) posiadających tytuł profesora
lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie, w której przygotowywana jest
rozprawa doktorska, zatrudnionych w podmiocie doktoryzującym, niebędących
promotorem ani promotorem pomocniczym doktoranta poddawanego ocenie,
zarekomendowanych przez odpowiednią radę dziedziny.

6. Rada dziedziny rekomenduje członków komisji, o których mowa w ust. 4, nie później niż
do końca maja danego roku.

7. Prace komisji oceny śródokresowej obejmują:
a) analizę dokumentacji związanej z indywidualnym planem badawczym doktoranta
(w tym sprawozdania i opinii, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt. a i b),
b) rozmowę z doktorantem,
c) część niejawną posiedzenia komisji, która odbywa się bez udziału doktoranta.

8. Dokumentacja indywidualnego planu badawczego udostępniana jest członkom komisji
nie później niż 14 dni przed planowanym posiedzeniem komisji.

9. Rozmowa z doktorantem polega na:
a) przedstawieniu przez doktoranta informacji o przebiegu i stopniu realizacji
indywidualnego planu badawczego,
b) przedstawieniu przez doktoranta informacji o dalszych planach realizacji
indywidualnego planu badawczego,
c) udzieleniu odpowiedzi przez doktoranta na ewentualne pytania zadane przez członków
komisji.

10. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Wynik oceny
ustalany jest w drodze głosowania tajnego, przy czym możliwe są tylko głosy: „ocena
pozytywna” lub „ocena negatywna”. O ostatecznym wyniku głosowana decyduje
większość głosów.

11. Protokół oceny śródokresowej zawiera ocenę wraz z uzasadnieniem. W przypadku oceny
pozytywnej protokół może zawierać rekomendacje dotyczące dalszego doskonalenia
indywidualnego planu badawczego. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
Protokół składa przewodniczący komisji dyrektorowi szkoły doktorskiej nie później niż 7
dni po przeprowadzeniu oceny.

12. Wynik oceny śródokresowej zostaje potwierdzony wpisem do indeksu przez dyrektora
szkoły doktorskiej.

13. Uczelnia udostępnia doktorantowi wynik i uzasadnienie oceny nie później niż 7 dni po
wpłynięciu protokołu.

14. Ocena śródokresowa przeprowadzana jest w obecności wszystkich członków komisji.
Ocena może być przeprowadzana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
pozwalającej na rejestrowanie jej przebiegu.

15. Rada szkoły doktorskiej może określić dodatkowe zasady przeprowadzania oceny
śródokresowej uwzględniające postanowienia niniejszego regulaminu nie później niż 6
miesięcy przed przeprowadzeniem oceny śródokresowej.

Ocena negatywna skutkuje skreśleniem doktoranta z listy doktorantów.

Ocena pozytywna skutkuje zwiększeniem stypendium doktoranckiego z 37% do 57% minimalnego wynagrodzenia profesora uczelni publicznej - po miesiącu, w którym dokonywana jest ocena śródokresowa. Doktorant po ocenie śródokresowej może być zatrudniony na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, przy czym jeżeli pracuje w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, stypendium wynosi 40% regularnego miesięcznego stypendium przyznanego mu po ocenie śródokresowej.

U S T AWA z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 202.

1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.
2. Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego semestru.
3. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
4. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.
5. Osobie wchodzącej w skład komisji, zatrudnionej poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% wynagrodzenia profesora.