Szkoła doktorska

Legitymacje

Podmiot prowadzący szkołę doktorską wydaje doktorantowi legitymację doktoranta.

Ważność legitymacji doktoranta potwierdza się raz w roku przez aktualizację danych w układzie elektronicznym i umieszczenie hologramu w kolejno oznaczonych polach na legitymacji.

Legitymacja doktoranta jest elektroniczną kartą procesorową z interfejsem stykowym.

W procesie personalizacji legitymacji doktoranta nanoszone jest kolorowe zdjęcie doktoranta z systemu IRK.

Legitymacje są ważne w okresie zawieszenia kształcenia.

https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-doktorantow-w-zwiazku-z-zawieszeniem-ksztalcenia

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1835), które zostało wydane m.in. na podstawie upoważnienia zawartego w art. 198a ww. ustawy, zawieszono kształcenie doktorantów w klasycznej formie na rzecz kształcenia tzw. hybrydowego bądź kształcenia zdalnego.

Art. 198b. W przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających zawieszenie kształcenia doktorantów.