Szkoła doktorska

Koła naukowe

https://www.ukw.edu.pl/strona/kola_organizacje_studenckie

Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji, działania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich, zespołów i kół naukowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 216.

  1. Doktoranci mają prawo zrzeszania się w organizacjach doktorantów w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską.
  2. Do organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń, które nie zrzeszają innych członków oprócz doktorantów, studentów i pracowników uczelni, stosuje się odpowiednio przepisy art. 111 ust. 2–5


Art. 111.

  1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.
  2. O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje rektora.

ust. 5 Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji studenckich i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Podmioty te przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku akademickim.

Podstawą rejestracji organizacji studenckich/doktoranckich jest złożenie następujących dokumentów:
1) wniosku do Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia o rejestrację organizacji studenckiej/doktoranckiej, który powinien zawierać:
a) nazwę wnioskodawcy z podaniem siedziby (tj. nazwy instytutu/katedry, przy
którym/której będzie działać organizacja studencka),
b) podpisy członków-założycieli - minimum 5 osób wraz z numerem telefonu
kontaktowego i adresem e-mail jednego z członków założycieli,
2) listy członków i władz organizacji studenckiej/doktoranckiej,
3) pisemnej zgody opiekuna naukowego na pełnienie funkcji, w przypadku jego powołania,
4) zaopiniowanego przez radcę prawnego uczelni statutu organizacji, który powinien w szczególności określać:
a) nazwę organizacji i jej siedzibę,
b) cele i zadania organizacji studenckiej oraz sposoby ich realizacji,
c) zasady wybierania i odwoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji oraz czas trwania kadencji,
d) sposób nabycia i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków,
e) warunki i tryb rozwiązywania organizacji,
f) tryb uchwalania statutu i jego zmian.