Szkoła doktorska

Indywidualny plan badawczy

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.

Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia.

Doktorant w porozumieniu z promotorem opracowuje indywidualny plan badawczy w pierwszym roku kształcenia w szkole doktorskiej i przedkłada go w terminie od 1 do dnia 30 września dyrektorowi szkoły doktorskiej wraz z opinią promotora lub promotorów, a w przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego również z opinią tego promotora.

Doktorant może złożyć wniosek o wniesienie zmian do indywidualnego planu badawczego, przy czym zmiany te mogą być wprowadzane nie częściej niż raz na rok.

Indywidualny plan badawczy określa:

  • rodzaj rozprawy doktorskiej (np.: manuskrypt, monografia, cykl publikacji, praca projektowa, praca artystyczna),
  • podstawowe tezy przygotowywanej rozprawy,
  • ogólny opis metodyki rozprawy,
  • istotne etapy przygotowania rozprawy z zaznaczeniem terminów ich osiągnięcia.

Indywidualny plan badawczy podlega zaopiniowaniu przez radę dziedziny właściwą dla dyscypliny, w ramach której odbywa się kształcenie doktoranta, i zatwierdzany jest przez dyrektora szkoły doktorskiej w terminie 3 miesięcy od uzyskania pozytywnej opinii właściwej rady dziedziny.

Rada dziedziny może wydać opinię pozytywną, negatywną lub warunkową (zalecającą wprowadzenie określonych zmian do planu). W przypadku opinii negatywnej lub warunkowej konieczne jest złożenie korekty do planu w terminie miesiąca od otrzymania opinii rady dziedziny.

Doktorant może złożyć wniosek o wniesienie zmian do indywidualnego planu badawczego, przy czym zmiany te mogą być wprowadzane nie częściej niż raz na rok. Korekty do indywidualnych planów badawczych składane są w terminie ustalanym corocznie przez dyrektora szkoły doktorskiej.

Od drugiego roku kształcenia doktorant składa Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej Sprawozdanie z Indywidualnego planu badawczego do 30 czerwca każdego roku.                                       

Na pisemny wniosek doktoranta, Dyrektor może przedłużyć termin składania sprawozdania do 25 września. Doktorant, który złożył sprawozdanie do 30 czerwca, może złożyć uzupełnienie sprawozdania obejmujące okres od 1 lipca do 25 września.