Szkoła doktorska

Poziom biegłości językowej Poziom biegłości językowej

Poziom biegłości językowej

Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.

np. dyplom magisterski wydany po 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji